Privacybeleid Behang.nu

In dit privacy beleid wordt uiteengezet hoe behang.nu informatie gebruikt wanneer je shopt op behang.nu. behang.nu is vastbesloten ervoor te zorgen dat je privacy worden beschermd. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en je ons aanbod op op de juiste manier te tonen. behang.nu zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van behang.nu. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking:

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware: Brndz.nl

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Brndz.nl Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Brndz.nl heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Brndz.nl is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Brndz.nl behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Brndz.nl houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

Brndz.nl

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Brndz.nl, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Fxw.nl. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Fxw.nl heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Fxw.nl is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.
Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting: Fxw.nl

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Fxw.nl en Google.com. Fxw.nl en Google.com verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen deze partijen metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Fxw.nl en Google.com hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Fxw.nl en Google.com zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten: MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment processors: Omnikassa en Paypal.com

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Omnikassa en Paypal.com. Omnikassa en Paypal.com verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Omnikassa en Paypal.com hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Omnikassa en Paypal.com behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Omnikassa en Paypal.com delen in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de Omnikassa en Paypal.com dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Omnikassa en Paypal.com bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen: Brndz.nl webshop

Wij verzamelen reviews via het platform van onze Brndz.nl webshop. Als u een review achterlaat via onze Brndz.nl webshop dan bent u verplicht om uw naam, en e-mailadres op te geven. Onze Brndz.nl webshop deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. behang.nu publiceert uw naam op de eigen website. In sommige gevallen kan behang.nu contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres niet met een Derde Partij. Alle reviews hebben we in eigen beheer. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor behang.nu derden inschakelt. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u automatisch 8 dagen later een uitnodiging. U kunt zich hiervoor uitschrijven.

Verzenden en logistiek: PostNL, Dpd, Dhl

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL, Dpd, Dhl voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL, Dpd, Dhl delen. PostNL, Dpd, Dhl gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL, Dpd, Dhl onderaannemers inschakelt, stelt PostNL, Dpd, Dhl uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Verkrijgen van de exacte adresgegevens: Postcode.nl

Als u een bestelling bij ons plaatst, dan is het onze taak om alleen de juiste adresgegevens te verkijgen. We maken gebruik van de dienst postcode.nl die op basis van de door u ingevoerde postcode en huisnummer instaat is de juiste straatnaam op te halen/ te tonen zodat de kans op fouten wordt geminimaliseerd. Uw gegevens worden niet verder versterkt aan derden.

Facturatie en boekhouden: Visma

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Visma op een server van Visma. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Visma. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Visma is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Visma gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking:

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens:

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan behang.nu op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten:

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij
hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van behang.nu. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Cookies van derde partijen In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Hoe maken wij gebruik van cookies

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. De cookie analyseert het webverkeer of laat je weten wanneer je een bepaalde site bezoekt. Cookies stellen web applicaties instaat om te reageren op jou als individu. De webapplicatie kan haar activiteiten op maat van je behoeften, sympathieën en antipathieën tonen door het verzamelen en onthouden van informatie over je voorkeuren.

Wij gebruiken traffic log cookies om te bepalen welke pagina’s worden gebruikt. Dit helpt ons de gegevens over web pagina verkeer te analyseren om zo onze website af te stemmen op de behoeften van klanten. Wij gebruiken deze informatie alleen voor statistische analyse doeleinden en vervolgens worden de gegevens uit het systeem verwijderd.

Over het algemeen helpen cookies ons en jou te voorzien van een betere website, door ons in staat om toezicht te houden welke pagina’s je nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft op geen enkele wijze ons toegang tot je computer of enige informatie over jou. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kan gemakkelijk je browser instellen om cookies te weigeren als je dit wenst. Het kan voorkomen dat niet optimaal gebruik maakt van de website.

Links naar andere websites
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Echter, zodra je deze links gebruikt om onze site te verlaten, moet je er rekening mee houden dat wij geen enkele controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming en de privacy van alle informatie die je tijdens je bezoek aan dergelijke sites, deze vallen niet onder dit privacy statement. Je moet voorzichtig zijn en kijken naar de privacy statement van toepassing van de website in kwestie.

Controle van uw persoonlijke gegevens
Je kan ervoor kiezen om het verzamelen of gebruik van uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren beperken:

wanneer je wordt gevraagd om een formulier op de website in te vullen, vink dan aan om aan te geven dat je niet wil dat de informatie door iedereen worden gebruikt bijvoorbeeld voor direct-marketingdoeleinden, ben je het vinkje vergeten, stuur ons dan een email op info@behang.nu. We zullen je persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij wij je toestemming hebben of zijn wettelijk verplicht om dat te doen. Wij kunnen je persoonlijke gegevens gebruiken om voor promotionele informatie over derden waarvan wij denken dat je wellicht interessant zal vinden tenzij je dat niet wilt, neem hiervoor contact op.

Als je van mening dat de informatie die wij over jou hebben onjuist of onvolledig is, schrijf of mail ons zo spoedig mogelijk. We zullen dit zo snel mogelijk corrigeren als blijkt dat informatie onjuist is.

Welke informatie verzamelen wij?
We verzamelen de onderstaande gegevens:

naam
contact informatie inclusief emailadres
informatie zoals postcode, voorkeur en interesses
andere informatie die relevant is voor eventuele enquetes of aanbiedingen
Voor de volledige lijst van cookies die we verzamelen Zie de Lijst van cookies die we verzamelen.

Wat we doen met de informatie die we verzamelen
We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en bieden u een betere service, en in het bijzonder om de volgende redenen:

Interne administratie.
We kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren.
We kunnen periodiek promotionele e-mails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat dat wellicht interessant voor je is met behulp van het e-mailadres die je hebt verstrekt.
Van tijd tot tijd kunnen wij je gegevens ook gebruiken om contact op te nemen voor een marktonderzoek. We kunnen contact met je opnemen via e-mail, telefoon, fax of e-mail. We kunnen de informatie gebruiken om de website aan te passen aan je interesses.
Veiligheid
Wij zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat je informatie veilig is. Om onbevoegde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we in de plaats geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures te beschermen en beveiligen van de informatie die we online verzamelen.

Hoe maken wij gebruik van cookies
Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. De cookie analyseert het webverkeer of laat je weten wanneer je een bepaalde site bezoekt. Cookies stellen web applicaties instaat om te reageren op jou als individu. De webapplicatie kan haar activiteiten op maat van je behoeften, sympathieën en antipathieën tonen door het verzamelen en onthouden van informatie over je voorkeuren.

Wij gebruiken traffic log cookies om te bepalen welke pagina’s worden gebruikt. Dit helpt ons de gegevens over web pagina verkeer te analyseren om zo onze website af te stemmen op de behoeften van klanten. Wij gebruiken deze informatie alleen voor statistische analyse doeleinden en vervolgens worden de gegevens uit het systeem verwijderd.

Over het algemeen helpen cookies ons en jou te voorzien van een betere website, door ons in staat om toezicht te houden welke pagina’s je nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft op geen enkele wijze ons toegang tot je computer of enige informatie over jou. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kan gemakkelijk je browser instellen om cookies te weigeren als je dit wenst. Het kan voorkomen dat niet optimaal gebruik maakt van de website.

Links naar andere websites
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Echter, zodra je deze links gebruikt om onze site te verlaten, moet je er rekening mee houden dat wij geen enkele controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming en de privacy van alle informatie die je tijdens je bezoek aan dergelijke sites, deze vallen niet onder dit privacy statement. Je moet voorzichtig zijn en kijken naar de privacy statement van toepassing van de website in kwestie.

Controle van uw persoonlijke gegevens
Je kan ervoor kiezen om het verzamelen of gebruik van uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren beperken:

wanneer je wordt gevraagd om een formulier op de website in te vullen, vink dan aan om aan te geven dat je niet wil dat de informatie door iedereen worden gebruikt bijvoorbeeld voor direct-marketingdoeleinden, ben je het vinkje vergeten, stuur ons dan een email op info@behang.nu
We zullen je persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij wij je toestemming hebben of zijn wettelijk verplicht om dat te doen. Wij kunnen je persoonlijke gegevens gebruiken om voor promotionele informatie over derden waarvan wij denken dat je wellicht interessant zal vinden tenzij je dat niet wilt, neem hiervoor contact op.

Als je van mening dat de informatie die wij over jou hebben onjuist of onvolledig is, schrijf of mail ons zo spoedig mogelijk. We zullen dit zo snel mogelijk corrigeren als blijkt dat informatie onjuist is.

Nieuwsbrief

Schrijf je in. Blijf op de hoogte van spectaculaire aanbiedingen en bijzondere producten!

Betrouwbare service